مرکز تجاری ایران در ترکیه

این مرکز با بسترسازی و همکاری برای ایجاد مزیت و شناسایی ظرفیت های مناسب در بخش تولید، صادرات کالا و خدمات صادرات محور، نقش تسهیل کننده و حمایتی خود را در پیشرفت و تسریع هر چه بیشتر فرآیند توسعه تجارت بین دو کشور ایران و ترکیه نشان میدهد.
 
مرکز تجاری ایران در ترکیه به دنبال یاری رساندن به شرکت‌هایی است که امکان تأمین محصولات با کیفیت برای سایر کشورها به ویژه ترکیه را دارا هستند.
تا آخر این راه،گام به گام شما را همراهی می کنیم.
 ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺮمﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در راﺳﺘﺎى اﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎى اﻳﺮاﻧﻲ و ﻛﺴﺐ ﺑﺎزار ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲورزﻧﺪ.
7+سال تجربه
55+شریک تجاری در ترکیه
30+اعضای تیم متخصص
14+خدمات تجاری و بازرگانی
84+اعضاء مرکز تجاری

 عضو خبر نامه سایت ما شوید

کارشناسان ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد