مرکز تجاری ایران در ترکیه

این مرکز با بسترسازی و همکاری برای ایجاد مزیت و شناسایی ظرفیت های مناسب در بخش تولید، صادرات کالا و خدمات صادرات محور، نقش تسهیل کننده و حمایتی خود را در پیشرفت و تسریع هر چه بیشتر فرآیند توسعه تجارت بین دو کشور ایران و ترکیه نشان میدهد.
 
مرکز تجاری ایران در ترکیه به دنبال یاری رساندن به شرکت‌هایی است که امکان تأمین محصولات با کیفیت برای سایر کشورها به ویژه ترکیه را دارا هستند.
تا آخر این راه،گام به گام شما را همراهی می کنیم.
 ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺮمﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در راﺳﺘﺎى اﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎى اﻳﺮاﻧﻲ و ﻛﺴﺐ ﺑﺎزار ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲورزﻧﺪ.

 

 

مرکز تجاری ایران در ترکیه با داشتن پشتوانه بانک شهر به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای ایران، حمایت های مالی و مشاوره­ای این بانک را در اختیار داشته و می­تواند در سرمایه گذاری­ های متنوع در ایران با تجار ترک همراهی نماید. بازرگانان ترک می­توانند با بهره گیری از امکانات مرکز تجاری ایران در ترکیه، با خیالی آسوده به تجارت و سرمایه­ گذاری در ایران بپردازند.

ما
که هستیم؟

گروه توسعه صنایع و معادن شهر با استفاده از پتانسیل­ های شرکت سیتی اینترنشنال گروپ در کشور ترکیه و غنیمت شمردن فرصت­های پیش رو در خصوص سیاست­ های دولت به منظور حمایت از تولید داخل و صادرات محصولات داخلی، گام بلندی در جهت ایجاد و راه اندازی مرکز تجاری در کشور ترکیه برداشته است.

با توجه به اینکه تجار ایرانی جهت مبادلات مالی در کشور ترکیه دچار مشکلات عدیده ­ای می ­باشند و جلب اعتماد خریداران ترک تبار هم بسیار دشوار شده است، لذا این گروه با توجه به موقعیت شرکت سیتی اینترنشنال گروپ برای از بین بردن این گونه مشکلات، نسبت به تأسیس مرکز تجاری در شهر استانبول ترکیه اقدام نمود.

مرکز تجاری ایران در ترکیه

7+سال تجربه
55+شریک تجاری در ترکیه
30+اعضای تیم متخصص
14+خدمات تجاری و بازرگانی
84+اعضاء مرکز تجاری

 عضو خبر نامه سایت ما شوید

کارشناسان ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد