منشی انگلیسی زبان عمومی/اختصاصی

تماس‌های دریافتی هر شرکت عضو به زبان انگلیسی توسط منشی با سابقه پاسخ داده شده و به عضو مرکز تجاری اعلام می‌گردد. بر اساس نیازهای هر شرکت و انتظارات آن‌ها، اداره دفتر کار و مدیریت تماس‌ها، دو مدل زیر در نظر گرفته شده است :

منشی

در این مدل، برای هر 10 شرکت، یک منشی اختصاص داده خواهد شد که مسئولیت پاسخگویی به تلفن‌های دریافتی شرکت‌های مذکور و انتقال تماس ها به نماینده شرکت را بر عهده خواهد داشت.

منشی اختصاصی

در این مدل، کلیه تماس‌های شرکت بر اساس دستورالعمل موردنظر شرکت پاسخ داده خواهد شد. همچنین اطمینان از فراهم بودن مقدمات برگزاری جلسات شرکت، قرارهای ملاقات، پیگیری امور اداری شرکت، مدیریت ارتباط با مشتری و پشتیبانی فروش، تهیه گزارشات مورد نیاز شرکت، تحویل و ارسال بسته‌های پستی و ... از مزایای انتخاب منشی اختصاصی می‌باشد.