ارائه خدمات ثبت شرکت

مرکز تجاری ایران، کلیه خدمات ثبت شرکت جهت تسهیل در حضور بازرگانان ایرانی در ترکیه را فراهم می­ سازد.