ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی

مرکز تجاری ایران در ترکیه، جهت انجام پروژه ­های مهندسی در تمامی بخش­ها، امکانات قابل ملاحظه­ ای در خصوص ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در اختیار دارد و بر مبنای ضوابط داخلی ترکیه (بخشنامه ها و ضوابط سازمان­های مربوطه، مقررات ملی و …) اقدامات مناسبی را جهت استقرار نگاه مهندسی و کارشناسی در پروژه­ ها به عمل می ­آورد. این خدمات در 4 مرحله به شرح ذیل صورت می­ پذیرند :

 

الف) مطالعات

 

1

بررسی و شناسایی های کلی کالبدی و ضوابط و مقررات

 

3

بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات مورد نیاز

 

5

تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش

 

2

بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت

 

4

برنامه ریزی کالبدی

 

ب) طراحی

 

1

طراحی مفهومی

 

3

طراحی تفصیلی

 

2

طراحی پایه

 

4

طراحی اجرایی

 

ج) کنترل مهندسی

 

1

کنترل مطالعات مشاوران (همچون مطالعات طرح جامع،…)

 

3

دیگر خدمات کنترل مهندسی

 

2

کنترل طراحی مشاوران طرح و ساخت

 

د) نظارت

 

1

خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار

 

3

خدمات ارجاع کار

 

5

خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت

 

7

خدمات برآورد، کنترل پرداخت ها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها

 

2

خدمات مهندسی

 

4

خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت

 

6

خدمات کنترل کیفیت

 

8

خدمات مربوط به دوره و دستورالعمل های بهره برداری و تحویل قطعی