اهمیت ایجاد مرکز تجاری ایران در ترکیه

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺮمﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در راﺳﺘﺎى اﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.

اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎى اﻳﺮاﻧﻲ و ﻛﺴﺐ ﺑﺎزار ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲورزﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮﻏﻮب و ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮت ﺑﺮاى ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد رﻗﺒﺎ، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮدد.

_

ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و اﺻﻞ ٤٤ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و ... دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

_

ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزﻳﮕﺮان اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺷﻮراى ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.