دبیرخانه

در این بخش، کلیه مکاتبات دریافتی شرکت­های عضو مرکز تجاری، اسکن و از طریق پنل مدیریتی مرکز تجاری برای شرکت مورد نظر ارسال خواهد شد. همچنین بر اساس پکیج انتخابی، امکان دریافت و نگهداری بسته­ های پستی متعارف شرکت­ها به صورت محدود فراهم می ­باشد.