مرکز تجاری ایران در ترکیه

مرکز تجاری ایران در ترکیه

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺮمﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در راﺳﺘﺎى اﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎى اﻳﺮاﻧﻲ و ﻛﺴﺐ ﺑﺎزار ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲورزﻧﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮﻏﻮب و ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار 

ما
که هستیم؟

گروه توسعه صنایع و معادن شهر با استفاده از پتانسیل­ های شرکت سیتی اینترنشنال گروپ در کشور ترکیه و غنیمت شمردن فرصت­های پیش رو در خصوص سیاست­ های دولت به منظور حمایت از تولید داخل و صادرات محصولات داخلی، گام بلندی در جهت ایجاد و راه اندازی مرکز تجاری در کشور ترکیه برداشته است.

با توجه به اینکه تجار ایرانی جهت مبادلات مالی در کشور ترکیه دچار مشکلات عدیده ­ای می ­باشند و جلب اعتماد خریداران ترک تبار هم بسیار دشوار شده است، لذا این گروه با توجه به موقعیت شرکت سیتی اینترنشنال گروپ برای از بین بردن این گونه مشکلات، نسبت به تأسیس مرکز تجاری در شهر استانبول ترکیه اقدام نمود.

ایمان مهدیزاده
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
محسن احمدی
رئیس هیئت مدیره
بابک پیروز
عضو هیئت مدیره
7+سال تجربه
55+شریک تجاری در ترکیه
30+اعضای تیم متخصص
14+خدمات تجاری و بازرگانی
950+اعضاء مرکز تجاری

 عضو خبر نامه سایت ما شوید

کارشناسان ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد