نمایشگاه مجازی
مرکز تجاری ایران در ترکیه

طراحی و معماری این نمایشگاه به گونه ای بهینه شده است تا فضایی حرفه ای با حق انتخاب و در نظر گرفتن بودجه ­های مختلف، در اختیار تجار ایرانی قرار دهد. تجار می توانند در کنار استفاده از نمایشگاه از بازاریابی حرفه­ای، دفاتر و سالن برگزاری جلسات، توریسم بازرگانی، خدمات بازرگانی و سایر خدمات مرکز نیز بهره مند شوند. استفاده از خدمات حرفه ای و منسجم این مجموعه، به تاجرین در ایجاد شعبات تجاری و توسعه برند و محصول مورد نظر خود در بازارهای بین المللی با حداقل هزینه و حداکثر امنیت یاری می رساند.