اصول و استراتژی

دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺠﺎرى ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮى اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻧﮕﺎه ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻤﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ از این رو گروه توسعه صنایع و معادن شهر با توجه به رسالت خود اقدام به تاسیس این مرکز در ترکیه نموده و حد اعلای تلاش خود را جهت افزایش صادرات محصولات ایرانی و به تبع آن ارزاوری برای کشور انجام می­دهد.