دسترسی به شماره تلفن ثابت با قابلیت دریافت تماس‌های کاری و بهره‌مندی از صندوق صوتی (بر اساس پکیج انتخابی) را فراهم می‌آورد.

شماره تلفن مشترک :

در این مدل، شماره تلفن ثابت میان چند شرکت بصورت اشتراکی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. از مزایای این خدمت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– استفاده به عنوان شماره اصلی شرکت

– دریافت تماس ها

– دریافت فکس

شماره تلفن اختصاصی :

اختصاص تلفن ثابت به عضو مرکز تجاری ایران با امکان برقراری سرویس پیام‌گیر صوتی نیز فراهم می‌باشد. از مزایای این خدمت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– استفاده به عنوان شماره اصلی عضو

– دریافت تماس

– دریافت فکس

– سرویس خدمات مشتریان، پشتیبانی مشتری و فروش