اهمیت اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى


وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

1. اﻟﻒ) اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎزارﺳﺎزى، اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى و ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠـﺎرى ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮر و ﻳﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺛﺎﻟﺚ؛

ب) ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫـﺪف ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﺮاﻧﻲ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ؛

٢. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ؛

٣. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎرا؛

٤. ﺟﺬب درآﻣﺪﻫﺎى ارزى از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫﺪف؛

٥. ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﺮان ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺎرج؛

6. ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﺠﺎر و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى و ﻏﻴﺮه و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﺪن اﻳﻦ آﺳﻴﺐﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ از اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ؛

٧.  ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﮔﻤﺮﻛﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻫﺪف؛

8. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، واﺳﻄﻪاى و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺻﺎدراﺗﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻗﺎﺑﺘﻲ؛

9. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺮب و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎى ﻣـﻮازى ﻣﺆﺳﺴـﺎت و ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎى ﻛﺸﻮر؛

١٠. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪى و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑـﺎ ﻫـﺪاﻳﺖ و ﻧﻈـﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه؛

١١. اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى و ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدى در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر؛

١٢. اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدى و ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداران در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺠﺎرى و ﻧﻴﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓـﻪاى ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻌﺮﻓـﻲ اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲﻫـﺎى ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮر و اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎسﻫﺎى ﻣـﺆﺛﺮ رو در رو ﺑﺮاى اﻋﻀﺎى ﻣﺮﻛﺰ؛

١٣. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎرى ﺣﺎدث ﺷﺪه در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘـﻪ ى ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺣﻘﻮﻗﻲ و داورى؛

١٤. ﻛﻠﻴﻪ اﻗﻼم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎى ﻣﻘﻴﻢ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎرى، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻳـﺮان ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎرى ﻣﺸﺘﺮك ﻃﺮف اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

دﺳتیاﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﮔﺴﺘﺮده و موفقیت ﺗﺠﺎرى ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز، بکارگیری اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻧﮕﺎه ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻤﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ تولیدات و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎى اﺻﻠﻲ اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻣﺒﺎدﻻﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﻧﻘﺶ ﻳﻚ رﺳﺎﻧﻪ را ﻧﻴﺰ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻲﭘﺮدازد اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در واﻗﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ در ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪىﻫﺎ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى و ﺗﺠﺎرى ﻳﻚ ﻛﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﮔﺮدد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد، اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰى ﺑﻪ، ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺠﺎرى و روﻧﻖ ﻣﺒﺎدﻻت، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﺴﺐ ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر، اﺧﺬ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻛﻼن ﺑﺮاى آﻳﻨﺪه، ﺟﻤﻊآورى ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ، ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ، اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ذﻫﻨﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﻮى در ﻣﻮرد ﺑﻨﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮل، اﻟﻘﺎى ﻳﻚ ﻃﺮز ﻓﻜﺮ ﻳﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ در ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﻲ، ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاداوﻟﻴﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ رﻗﺒﺎ، ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪاران و ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ و … ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و اﺻﻞ ٤٤ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﺿﺮورت اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات دوﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ اﺟﺮاﺋﻲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد.

ﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرى در ﻛﺸﻮرﻫﺎى دﻳﮕﺮ

 

اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﻧﻴﺰ دارا ﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ از قبیل ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، زﺑﺎﻧﻲ و دﻳﻨﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﻳﺎدى ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. در ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﺎزار ٥٠ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮى آﺳﻴﺎى ﻣﻴﺎﻧﻪ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎرﻫﺎى رﺳﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل ١٣٧٣ ﺑﻴﺶ از ٩٠ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻬﻮرىﻫﺎى آﺳﻴﺎى ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﻔﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ و در آن ﺳﺎل رﻗﻤﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ١٥ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ارز ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ و ﺑﻬﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮده­اﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮاى ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد در اﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ زد.

اﻳﻦاﻗﺪاﻣﺎت ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻲﮔﺮدد ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎزارﻫﺎى ﺗﺠﺎرى در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻜﺎنﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﻠﻤﺎً در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮىﻫﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻧﻮﭘﺎ و ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﻼل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ واردات از ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎى ارزاﻧﺘﺮ رﻏﺒﺖ دارﻧﺪ. ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎى اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﺎﻻﻫﺎى اﻳﺮاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫﻤﺠﻮار را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﻳﻚ ﺷﻴﻮه اﻗﺘﺼﺎدى اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاى ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮورى اﺳﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮى دارﻧﺪ و اﻣﻜﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد وارد ﺷﻮﻳﻢ. ﺑﺮاى اﺣﺪاث ﺑﺎزارﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪدى ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎزار را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﺎزارﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ از اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﻢ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﻢ. ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎزار و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﻢ. ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى آﻓﺮﻳﻘﺎ و دو ﻛﺸﻮر آﺳﻴﺎى ﻣﻴﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﺸﺪه­اﻧﺪ.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *